Litteraturliste

Bendixen, Karen: Danmarks Mønt. Nationalmuseet 1976

Dalgård, Sune: Kanslere og kancellier, især ” Tyske” i Danmark og Holsten hen imod enevælden. Historisk-filosofiske meddelelser; 90. Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2005.

Dam, Paul Mahler: Astrologisk Håndbog. Strubes Forlag, København 1998

Erasmus Lætus’ Skrift om Christian 4.s Fødsel og Dåb (1577). Oversat og udgivet af Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg. Det danske Sprog og litteraturselskab. C. A. Reitzels Forlag, København 1992.

Helk, Vello: Stambogsskikken I Det Danske Monarki Indtil 1800. Odense Universitetsforlag 2001.

Lausten, Martin Schwartz: Danmarks Kirkehistorie, Gyldendal. København 1987

Liber Compositionum. Christian 4.’s latinske brevstile 1591 – 1593. Udgivet af Bent Christensen m.fl. Klassikerforeningens Kildehæfter, 1988

Peder Hegelunds Almanakoptegnelser I og II v. Bue Kaae, udgivet af Historisk samfund for Ribe Amt. 1976.

Porsmose, Erland: Danske Landsbyer. Gyldendal. København 2008

Skautrup, Peter: Det danske sprogs historie II, Gyldendal, 1944

Skovgaard-Petersen, Karen : ” Et virksomt middel mod giftige bid’. Renæssanceforum 1. 2005

Tursen, Jon: Vocabularius rerum København 1561. Udgivet af Universitets-Jubilæets danske Samfund af Jørgen Larsen. Akademisk Forlag. København 1975

Walde, O.: Indledning til Paslichs Kalendarium i Danske Magazin, 6. Række, 2. Bind 1913

Artikler fra Google og Wikipedia.

Dansk Biografisk Leksikon. København 1940

Den Store Danske Encyclopædi

Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd.7, Gyldendalske Boghandel, København 1989