1570-1579

03.09.1570
Denne dag, som var den 15. søndag efter Trinitatis, fødes i København i den første time og i det 15. minut eller omtrent efter middag i 1570, min kære søn, Frederik Paselick ved en vellykket fødsel. På vegne af den ophøjede og mægtige fyrste og herre hr. Fredrik II, konge af Danmark og Norge, blev han modtaget fra den hellige døbefont af hans majestæts kansler hr. Johan Friis, Otto Brockenhus, Jacob Huitfeldt, Martin Barnekow, Hans Frandsen, dr. i medicin, samt kongelig renteskriver Peder Hansen. Kvinderne var fru Anna Oxe, hustru til Frands Banner, Anna Stoteburgia, hustru til hr. Albert Knopper og Anne Suelandia, hustru til kongelig sekretær Nikolaj Truckenbrodt. Den ophøjede konge skænkede 12 rosenobler, hr. kansleren en portugaløs, de øvrige gav hver især én rosenobel som gave.(note)Betegnelse for en engelsk guldmønt, kaldet ’noblen’, der blev præget under Edward 3. omkring 1350. Ordet betegner også en ældre dansk guldmønt med et lignende præg. Navnet ’rosenobel’ angiver, at mønten på den ene side viser en rose, som er York-slægtens symbol. Mønten ’Portugaløs’, blev oprindelig præget i Portugal 1499 – 1557. I Danmark blev denne mønt efterlignet under Frederik 2. og Christian 4. (Gyldendal, Den store danske encoclypædi).

05.12.1570
Denne dag, dagen før Nikolaj, døde hr. Johan Friis af Hesselager, Hagestedgård ( Hagensted ) og Borreby, kansler for kong Frederik I, Christian III og Frederik II omkring den 10. aftentime i Køge. Han blev begravet den 19. i den samme måned i København i Vor Frue kirke. I 1570

08.05.1572
Denne dag, som var torsdag efter den fjerde søndag efter påske, i 1572 fødes på slaget 7 i den syvende time efter middag – i København – min kæreste søn Nikolaj, den niende i rækken af vore børn. Som kristne vidner løftede Joachim af Jasmund fra Rügen, Dr. Niels Hemmingsen, rektor for Københavns Universitet og dr. Poul Madsen, Sjællands biskop, ham fra den hellige døbefont. Fremdeles var fru Mette Rosenkrantz, hustru til Rigshovmester hr. Peder Oxe, og Dorothea, datter af Sander Leiel, hustru til Jens/ Hans Olsen, Københavns borgmester, til stede. Fru Mette efterlod to rosenobler og Dr. Niels en guldmønt af en type, der henviser til det gamle og nye testamente og en gammel daler. Hver enkelt skænkede en rosenobel som gave.

20.07.1572
Søndag. Denne dag, i 1572, i den højeste treenigheds navn forenes i ægteskab den berømmelige og smukke prinsesse, fru hertuginde Sophie af Mecklenburg etc. med vor ophøjede og gode konge, hr. Frederik II. Derefter blev hun som Danmarks udpegede dronning kronet i byen København. i Vor Frue kirke ved de traditionelle, højtidelige ceremonier.
Af hele mit hjerte beder jeg Gud om, at dette må blive til lykke, fremgang og velsignelse for de berømmelige personer, der er forenede i dette ægteskab og for disse kongedømmer og provinser.

25.08.1573
Tirsdag. På denne dag, mellem den 5. og 6. time efter middag fødte Danmarks ophøjede dronning, fru Sophie, født hertuginde af Mecklenburg, ved en lykkelig nedkomst sin førstefødte datter, prinsesse og fru Elizabeth etc. I 1573. Den 26. dag i den følgende oktober måned døbes hendes nåde på fødestedet, nemlig Koldinghus slot.

28.10.1573
I 1573. Den 28. dennes fejres bryllup i Kolding mellem den ophøjede fyrste, hertug Christopher af Mecklenburg etc. og fru Dorothea, datter af kong Frederik I af Danmark, hertuginde af Slesvig og Holsten. Der var vor ophøjede konges førstefødte datter, prinsesse Elizabeth blevet døbt på det samme tidspunkt.

12.12.1574
Til vor ophøjede og gode konge fødes en datter, den fornemme prinsesse, fru Anna, i Skanderborg omkring den 7. morgentime. I det herrens år 1574.

19.09.1575
I det herrens år 1575 bliver min søn Ernst Paselich født i København og han dør samme sted den 17. oktober.

24.10.1575
Denne dag, mellem den 11. og 12. time ved middag i 1575, døde rigshovmester Peder Oxe af Gisselfeldt på Frederiksborg slot.

27.10.1575
I 1575 dør i København den sødeste og smukkeste pige, min datter Anna Paselckes, da hun gik i sit ottende år.

07.02. 1576
Denne dag dør i Frederiksborg min ven Sebastian Svendius fra Øringe, kongelig sekretær, han blev begravet i København.

17.06. 1576
På denne dag, Trinitatis søndag i 1576 drog vor ophøjede konge sammen med sin berømmelige svigerfar, hertug Ulrich og andre mecklenburgske fyrster med et anseligt følge ind i byen Rostock. Derfra rejste han til Gustrow. Senere til Dobberan, derpå til Warnemunde.

08.02. 1578
I den 7. morgentime dør i Rostock min kære broder Balthazar Paselick i det fædrene hus i Rostock.
I 1578.

24.06. 1578
På denne dag, i 1578, så jeg for første gang hr. Henrik Normann fra Dubnitz, Rygens lensmand, og i Bergen hilste jeg på hami kirken under gudstjenesten. Må Gud, giveren af alt godt, udvirke, at det må blive til lykke, fremgang og velsignelse for os og vore familier. Til denne gode og ædle mand bortlovede og skænkede jeg min datter Catharina det følgende år.

05.07. 1578
Denne gunstige dag, en lørdag, er købet af landsbyen, Store og Lille Grubnow, beliggende over for Liddow blevet afgjort mellem mig og forstanderen i Sankt Jacob, og dette gods er overladt mig til arv og eje for den forhandlede købssum, som jeg har betalt kontant. I 1578.

30.12.1578
Denne dag, omkring den 5. aftentime fødes den berømmelige fyrste, hr. hertug Ulrik søn af vor ophøjede og gode konge i Kolding. I 1578.

11.01.1579
Søndag. Denne dag i 15 79 bliver den berømmelige fyrste, hr. hertug Ulrik, søn af vor ophøjede og gode konge døbt i Kolding i den højeste treenigheds navn. Også jeg blev sammen med andre adelige og hofembedsmænd nådigt indbudt af hans majestæt til at stå fadder til dette fornemme barn.

25.03.1579
Denne dag, i 1579, blev den gamle og alvorlige strid, som herskede mellem på den ene side Danmarks ophøjede konge og kongerige og på den anden side hertugerne af Slesvig og Holsten, bragt til en lykkelig afslutning ved en sammenkomst og forhandling i Odense.

18.07.1579
Denne dag forelagde jeg i ydmyghed min beslutning om at bortlove min datter Catharina i Tyskland for vor ophøjede og gode konge, da hans majestær opholdt sig i landsbyen Ballerup og fornøjede sig med at gå på jagt. Denne beslutning modsatte hans majestæt sig ikke og jeg rejste derpå bort – godt behandlet – og bortlovede min førnævnte datter til Henrik Normann.

17.08.1579
På denne dag i det herrens år 1579 kom vor ophøjede og gode konge sammen med den ophøjede dronning og hustru i god behold over Østersøen, fra forbjerget Gedser (note)Forbjerget Gedser hentyder til den sydlige del af Falster, syd for Bøtø Nor. Syd for det nuværende Gedesby lå Gedsør Kongsgård, der fra ca. 1200 til 1600 havde en vigtig betydning. Kongsgården tjente dels til bevogtning af Falsters sydspids, dels som opholdssted for kongen og hans embedsmænd, når de benyttede overfartsstedet til Warnemünde. Under Christian 4. blev kongsgården nedrevet, men voldstedet omkring gården kan endnu anes i terrænet syd for Gedesby.
Byen Gedser opstod først omkring 1885 i forbindelse med jernbaneanlæg og dampskibsfarten til Warnemünde.
til havnen Warnemünde i det mecklenburgske hertugdømme. Han blev modtaget overmåde venligt og ærefuldt af sin berømmelige svigerfader, den gode fyrste, hertug Ulrich etc. Hr. Werner Haino af Basedow holdt tale, og jeg svarede på vegne af den kongelige majestæt og den ophøjede dronning.
Bemærk: Den dag var den 17. i den måned.(note)CP’s egen rettelse.

05.09.1579
På denne dag passerede vor ophøjede og gode dronning med de fyrstelige børn forbi den tæt befolkede by Lybeck, da vi vendte hjem fra det mecklenburgske hertugdømme.Vi var på vej til Holsten og dernæst gennem det sydlige Jylland til det nordlige Jylland. I 1579

21.09.1579
Gid du (note)Den første sætning i optegnelsen er henvendt til et ‘du’. Sammenhængen taler for, at CP her tiltaler dagbogen som den, der bevarer hans optegnelser. må bevare erindringen om Guds nærvær og beskyttelse. Da jeg denne dag forlod Rostock på vej til Rygen for at fejre min kære datters bryllup, skete der følgende: mellem landsbyerne Finkenthal og Røvershagen løb de to heste, der trak vognen med mine tre børn, min datter Dorothea, og Frederik og Nikolaj, løbsk. De kørte efter vognen med moderen og den kommende brud. Tømmerne var nemlig gledet ud af kuskens hænder, så hestene styrtede af sted i voldsom fart uden tøjler. Mine børn blev i den største fare for liv og helbred mirakuløst reddet, da Arnold Bulonius og min tjener Christoffer Dycaros til sidst fik standset hestene. I år etc. 1579. (Senere tilføjet): Der skete en fejl under skrivningen, den dag var nemlig den 26. dennes.

29.09. 1579
Denne dag, i år 1579, sejlede jeg i Herrens navn og med beskyttelse af de hellige engle sammen med min hustru og alle vore børn over Østersøen til Rygen, og vi kom den aften til Bergen til Henrik Normann, lensmand over dette hertugdømme, min kommende svigersøn.

06.10.1579
Denne dag, tirsdag, fejres min datter Catharinas bryllup i Bergen på Rygen ved en beskeden højtidelighed. – Gid det må blive til held, lykke og fremgang såvel for min gode datter og kære svigerson som for både Normann- og Paselichslægten. I 1579

07.10.1579
Onsdag. Der blev kastet glans og ære over min datter Catharinas bryllup, ved at gesandter var til stede både fra den ophøjede og gode konge af Danmark og Norge, min nådigste herre, og fra de berømmelige fyrster og fyrstinder af Pommern og Mecklenburg, tillige med deputerede fra adskillige byer og universitete ; gaver af guld og sølv, i et ganske stort antal og af betydelig værdi, overbringes offentligt i Bergen, i nonnernes spisesal, ledsaget af højtidelige taler.

11.10. (1579)
På denne dag rejste vi fra Bergen og i Guds navn førte jeg min kære datter til hendes nye ægtemand Henrik Normann på hans fædrene gods, Dubnitz, beliggende i Jasmund

16.10.1579
Denne dag, efter at min datter Catharinas bryllup var fejret på Rygen, var jeg i Wolgast hos vor berømmelige og gode fyrste, hr. hertug Ernst Ludvig etc. Efter at jeg var blevet behandlet særdeles nådigt og havde fået en guldkæde i gave, rejste jeg derfra den følgende dag.

31.12.1579
På denne dag, der afslutter året 1579, kom jeg til Stettin sammen med fornemme og velbyrdige mænd, hr. Niels Kaas, kongelig kansler og hr. Manderup af Parsberg, det danske riges højtansete rigsråder. Vi blev sendt som deputerede på en gesandtrejse af vor ophøjede konge, for at vi skulle påbegynde en forhandling med gesandter fra Polens ophøjede konge, hr. Stephan, storhertug af Litauen og med gesandter fra den transylvanske fyrste angående de hverv, som vi var blevet betroet. Men da de polske gesandter hverken indfandt sig der til den forud fastsatte tid eller ankom i de ti næste dage af det følgende år1580, hvor vi forblev i byen, så rejste vi derfra.


Noter:

(03.09.1570)
Betegnelse for en engelsk guldmønt, kaldet ’noblen’, der blev præget under Edward 3. omkring 1350. Ordet betegner også en ældre dansk guldmønt med et lignende præg. Navnet ’rosenobel’ angiver, at mønten på den ene side viser en rose, som er York-slægtens symbol. Mønten ’Portugaløser’, blev oprindelig præget i Portugal 1499 – 1557. I Danmark blev denne mønt efterlignet under Frederik 2. og Christian 4. (Gyldendal, Den store danske encoclypædi).

(19.08.1579)
Forbjerget Gedser hentyder til den sydlige del af Falster, syd for Bøtø Nor. Syd for det nuværende Gedesby lå Gedsør Kongsgård, der fra ca. 1200 til 1600 havde en vigtig betydning. Kongsgården tjente dels til bevogtning af Falsters sydspids, dels som opholdssted for kongen og hans embedsmænd, når de benyttede overfartsstedet til Warnemünde. Under Christian 4. blev kongsgården nedrevet, men voldstedet omkring gården kan endnu anes i terrænet syd for Gedesby.
Byen Gedser opstod først omkring 1885 i forbindelse med jernbaneanlæg og dampskibsfarten til Warnemünde.

(19.08.1579)
CP’s egen rettelse.

(21.09.1579)
Den første sætning i optegnelsen er henvendt til et ‘du’. Sammenhængen taler for, at CP her tiltaler dagbogen som den, der bevarer hans optegnelser.