September

03.09
Denne dag, som var den 15. søndag efter Trinitatis, fødes i København i den første time og i det 15. minut eller omtrent efter middag i 1570, min kære søn, Frederik Paselick ved en vellykket fødsel. På vegne af den ophøjede og mægtige fyrste og herre hr. Fredrik II, konge af Danmark og Norge, blev han modtaget fra den hellige døbefont af hans majestæts kansler hr. Johan Friis, Otto Brockenhus, Jacob Huitfeldt, Martin Barnekow, Hans Frandsen, dr. i medicin, samt kongelig renteskriver Peder Hansen. Kvinderne var fru Anna Oxe, hustru til Frands Banner, Anna Stoteburgia, hustru til hr. Albert Knopper og Anne Suelandia, hustru til kongelig sekretær Nikolaj Truckenbrodt. Den ophøjede konge skænkede 12 rosenobler, hr. kansleren en portugaløs, de øvrige gav hver især én rosenobel som gave.(note)Betegnelse for en engelsk guldmønt, kaldet ‘noblen’, der blev præget under Edward 3. omkring 1350. Ordet betegner også en ældre dansk guldmønt med et lignende præg. Navnet ‘rosenobel’ angiver, at mønten på den ene side viser en rose, som er York-slægtens symbol. Mønten ‘Portugaløs’, blev oprindelig præget i Portugal 1499 – 1557. I Danmark blev denne mønt efterlignet under Frederik 2. og Christian 4. (Gyldendal, Den store danske encoclypædi).

05.09
1579. På denne dag passerede vor ophøjede og gode dronning med de fyrstelige børn forbi den tæt befolkede by Lybeck, da vi vendte hjem fra det mecklenburgske hertugdømme. Vi
var på vej til Holsten og dernæst gennem det sydlige Jylland til det nordlige Jylland.

06.09
Denne dag, i 1565, mellem den 5. og 6. aftentime dør den agtværdige kvinde Ilse Friis, min hustrus kæreste søster, i from tro og med påkaldelse af Guds søn. Må hendes sjæl hvile i fred!

12.09
lørdag.1556. Min hustrus søskendebarn, Catharina, datter af den højtagtede mand, hr. Henning Brackwagen, rådmand i Rostock, dør denne dag, da hun gik i sit 24. år i kysk jomfruelighed.

19.09
1553. Jeg blev udnævnt til Licentiat , efter at fire berømmelige jurister, doktorer i kirkelig og verdslig ret: Hr. Bartholomaeus Romuleus fra Firenze, rektor Magnificus, hr. Johannes Baptista Weberus fra Svaben, dekan for det juridiske fakultet, hr. Franciscus Zoanettus fra Bologna og hr. Nikolaj Eberhardt fra Frisien grundigt havde efterprøvet og strengt eksamineret, hvor megen omhu jeg havde lagt i jurastudiet.
Jeg havde een konkurrent, den højtagtede mand, hr. Leonhardt Linck, som var kommet fra universitetet i Siena. Alt dette fandt sted på det berømte universitet i Ingolstadt I min alders 23. år.

På denne dag, fredag i 1568 blev den ophøjede fyrste hr. Erik XIV, svenskernes konge etc. taget til fange sammen med Stokholms by og borg af broderen, hr. Johannes, Finlands hertug.

I det herrens år 1575 bliver min søn Ernst Paselich født i København og han dør samme sted d. 17. okt.

21.09
Jeg så gravmonumentet for den gode kejser [Frederik III, hertug af Østrig] i Wien ved Sct. Stefanskatedralen.

Lørdag.1579. Gid du(note)Den første sætning i optegnelsen er henvendt til et ‘du’. Sammenhængen taler for, at CP her tiltaler dagbogen som den, der bevarer hans optegnelser. må bevare erindringen om Guds nærvær og beskyttelse. Da jeg denne dag forlod Rostock på vej til Rygen for at fejre min kære datters bryllup, skete der følgende: mellem landsbyerne Finkenthal og Røvershagen løb de to heste, der trak vognen med mine tre børn, min datter Dorothea, og Frederik og Nikolaj, løbsk. De kørte efter vognen med moderen og den kommende brud. Tømmerne var nemlig gledet ud af kuskens hænder, så hestene styrtede af sted i voldsom fart uden tøjler. Mine børn blev i den største fare for liv og helbred mirakuløst reddet, da Arnold Bulonius og min tjener Christoffer Dycaros til sidst fik standset hestene. I år etc. 1579. (Senere tilføjet): Der skete en fejl under skrivningen, den dag var nemlig den 26. dennes.

22.09
1550. På denne dag slog hertug Jørgen af Mecklenburg Magdeburgs tropper på flugt og han dræbte henved 2000 borgere og bønder.

29.09
1553. Jeg forlod universitetet i Bayern på vej til Italien sammen med to ledsagere fra Regensburg.
Denne dag, i år 1579, sejlede jeg i Herrens navn og med beskyttelse af de hellige engle sammen med min hustru og alle vore børn over Østersøen til Rygen, og vi kom den aften til Bergen til Henrik Normann, lensmand over dette hertugdømme, min kommende svigersøn.


Noter:

(03.09)
Betegnelse for en engelsk guldmønt, kaldet ‘noblen’, der blev præget under Edward 3. omkring 1350. Ordet betegner også en ældre dansk guldmønt med et lignende præg. Navnet ‘rosenobel’ angiver, at mønten på den ene side viser en rose, som er York-slægtens symbol. Mønten ‘Portugaløs’, blev oprindelig præget i Portugal 1499 – 1557. I Danmark blev denne mønt efterlignet under Frederik 2. og Christian 4. (Gyldendal, Den store danske encoclypædi).

(21.09)
Den første sætning i optegnelsen er henvendt til et ‘du’. Sammenhængen taler for, at CP her tiltaler dagbogen som den, der bevarer hans optegnelser.