Maj

01.05
På den fjerde søndag efter påske, i 1580 holdt vor ophøjede konge sit indtog i Odense by sammen med de berømmelige fyrster og herrer, hr. Hans den ældre, hr. Adolf og hr. Hans. den yngre, hertuger af Slesvig og Holsten, tillige med et strålende følge af den danske og holstenske adel for at fejre forleningsretten over hertugdømmet Slesvig og øen Femern.(note)Jf. Palle Birk Hansen: “særlige opdrag”

03.05
Tirsdag. På denne dag, i år 1580 fandt den højtidelige forleningshandling sted og den blev fejret med glans med overvældende talrigt og stort besøg i Odense. Den foregik på “et palads”, en tribune, der på dagen var blevet rejst og udsmykket til dette formål. Under denne ceremoni overdrog vor ophøjede og gode konge hertugdømmet Slesvig og øen Femern til de højfornemme fyrster, hans farbrødre, brødrene hr. hertug Hans d. ældre og hr. Adolf samt hr. Hans. D. yngre, hertuger af Slesvig og Holsten, mens fanerne offentligt blev overdraget og kastet ud. Forinden var lenseden og troskabseden blevet garanteret og modtaget af de fornemme herrer i den form, som det var blevet aftalt det foregående år mellem hans majestæt og fyrsterne i forhandlingen om den sag.(note)
Jf. Palle Birk Hansen: “særlige opdrag”

08.05
Denne dag, som var torsdag efter den fjerde søndag efter påske, i 1572 fødes på slaget 7 i den syvende time efter middag – i København – min kæreste søn Nikolaj, den niende i rækken af vore børn . Som kristne vidner løftede Joachim af Jasmund fra Rügen, Dr. Niels Hemmingsen, rektor for Københavns Universitet og dr. Poul Madsen, Sjællands biskop, ham fra den hellige døbefont. Fremdeles var fru Mette Rosenkrantz, hustru til Rigshovmester hr. Peder Oxe, og Dorothea, datter af Sander Leiel, hustru til Jens/ Hans Olsen, Københavns borgmester, til stede. Fru Mette efterlod to rosenobler og Dr. Niels en guldmønt af en type, der henviser til det gamle og nye testamente og en gammel daler. Hver enkelt skænkede en rosenobel som gave.

10.05
Denne dag kort før den 4. morgentime i 1560 fødes min kæreste datter Catharina, i København. på Sjælland.

I 1579 blev hun bortlovet til Henrik Normann af Dubnitz, Rygens lensmand. Den bedste hustru en så retskaffen ægtemand kan ønske sig.

15.05
1557. Jeg fik tilbudt en stilling ved hoffet i den kongelige majestæts navn gennem hr. Andreas Barby.(note)Andreas Barby var leder af Tysk Kancelli, da han ansatte den unge Caspar Paslich. Jf. Palle Birk Hansen “Caspar Paslich – en introduktion”, kapitel “Ansættelse i København 1557” og Vivi Jensen “Paslich – I rigets tjeneste”, kapitel “Tyske Kancelli” I København.

23.05
Søndag. Et slag nær Groningen i Frisien blev udkæmpet mellem greverne Fyrsten af Aremberg og hr. Ludvig af Nassau, broder til hertug Wilhelm af Orange. I dette slag faldt hen imod to tusinde mand og blandt dem 10 af Spaniernes fanebærere(note)CP nævner ikke årstallet, men slaget fandt sted i 1568. Med hensyn til antallet af faldne er oversættelsen usikker. Enten menes der, at ti faner går tabt eller at ti regimenter falder. Ingen af fortolkningerne virker overbevisende., der kæmpede under den spanske kong Filips førerskab for at genoprette den papistiske afgudsdyrkelse.


Noter:

(01.05)
Jf. Palle Birk Hansen: “særlige opdrag”

(03.05)
Jf. Palle Birk Hansen: “særlige opdrag”

(15.05)
Andreas Barby var leder af Tysk Kancelli, da han ansatte den unge Caspar Paslich. Jf. Palle Birk Hansen “Caspar Paslich – en introduktion”, kapitel “Ansættelse i København 1557” og Vivi Jensen “Paslich – I rigets tjeneste”, kapitel “Tyske Kancelli”

(23.05)
CP nævner ikke årstallet, men slaget fandt sted i 1568. Med hensyn til antallet af faldne er oversættelsen usikker. Enten menes der, at ti faner går tabt eller at ti regimenter falder. Ingen af fortolkningerne virker overbevisende.